Albums photos   Diaporama   Tour 2005, étape 1: Ringlikon - Lingenau (18 juin 2005)

1740 m ^
Ricken
18/06/2005 09:07
9.0425°E, 47.2619°N, 790m
Wasserfluh, versant Brunnadern
18/06/2005 09:57
9.1156°E, 47.3264°N, 840m
col du Ruppen, lieu-dit Landmark
18/06/2005 12:23
9.5097°E, 47.3956°N, 1003m
Ruppen, versant Altstätten, et la vallée du Rhin
18/06/2005 12:26
9.5122°E, 47.3950°N, 980m