Photo 3 / 3 : Strassbergerf├╝rggli, versant Strassberg